sygdom & fravær

Ved sygdom

  • Du har pligt til at melde sygdom hurtigst muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Ring til din nærmeste leder eller kontoret. Ingen sms eller mail.
  • Hvis muligt, oplyses der om forventet varighed.
  • Modtageren af sygemeldingen sørger for, at kunden, nærmeste leder og kontoret får besked.
  • Er du fraværende over længere tid, så kontaktes du af din leder telefonisk eller personligt for at få overblik over udsigt og vilkår for at vende tilbage til arbejdet. Samtalen er et udtryk for, at din leder er oprigtigt interesseret i, hvordan du har det - samtidig giver det firmaet mulighed for at planlægge din tilbagevenden og mulighed for dialog om eventuelle ændringer i arbejdsforhold (mulighedserklæring)

Ved dødsfald i nærmeste familie

  • AB betaler en hel dag med løn. Denne kan medarbejderen selv bestemme hvordan (deles op/ bruges hel) og hvornår den bruges (fx på begravelsesdagen)
  • Andre fraværsdage kan enten tages af feriefridagene, feriedage eller afspadsering. Har man ingen timer/dage at tage af, er det muligt at få et acontobeløb udbetalt, og acontobeløbet vil efterfølgende blive modregnet ved løntræk over en nærmere aftalt periode. Dette aftales individuelt med Kate eller Micha.
  • AB’s sundhedsforsikring Plus ved TopDanmark giver tilskud til psykologhjælp.
  • AB vil tage hensyn til, hvilke opgaver den enkelte medarbejder kan udføre indtil denne er oven på igen.